Wzrost stawek podatku od nieruchomości

Nieruchomości

11.01.2022


Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Powyższe wydaje się oczywistym ruchem po stronie jednostek samorządu terytorialnego w dobie inflacji, rosnących cen oraz postanowień tzw. nowego ładu, który często przywoływany jest przez gminy jako przyczyna spadku ich dochodów w 2022 roku.

Dnia 9 sierpnia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym – Monitor Polski opublikowano obwieszczenie właściwego ministra w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022. Górne granice podniesiono także w przypadku podatku od nieruchomości.


W minionym 2021 roku stawki maksymalne plasowały się na poziomie:

  1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni. W 2022 roku jest to max 1,03 zł od 1 m2 powierzchni.
  2. od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni. W 2022 roku jest to max 5,17 zł od 1 ha powierzchni.
  3. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni. W 2022 roku jest to max 0,54 zł od 1 m2 powierzchni.
  4. od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m2 powierzchni. W 2022 roku jest to max 3,40 zł od 1 m2 powierzchni.

Co do podatku od budynków i ich części w 2022 roku będzie to maksymalnie:

  1. w przypadku budynków mieszkalnych 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. W poprzednim roku było to 0,85 zł
  2. w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. W poprzednim roku było to 24,84 zł.
  3. w przypadku budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. W poprzednim roku było to 11,62 zł.
  4. w przypadku budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające takich świadczeń 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. W poprzednim roku było to 5,06 zł.
  5. w przypadku pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenia odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. W poprzednim roku było to 8,37 zł.
MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

WEBINAR: Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – wpływ na roszczenia o wady lokali i części wspólnych w praktyce inwestyc...

Umowny zarząd nieruchomością wspólną a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej

zamówienia publiczne

Nowe zasady odpowiedzialności deweloperów za wady lokali – Jakub Arczyński dla Real Estate Magazine

Uchwalono nową ustawę deweloperską. Jakie zmiany dla deweloperów i nabywców mieszkań?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc