Tarcza antykryzysowa 1.0 oraz 1.1 a branża budowlana

Budowa

6.05.2020


W poprzednim wpisie prezentowaliśmy postanowienia tarczy antykryzysowej w zakresie umów najmu. W niniejszym wpisie przybliżymy zmiany z zakresu prawa budowlanego, które obowiązują od 31 marca 2020 r. oraz odniesiemy się krótko do nowelizacji, czyli tzw. tarczy 1.1. (lub tarcza 2.0 - w zależności od nazewnictwa), która weszła w życie 18 kwietnia 2020 r.

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Wyłączenie przepisów prawa budowlanego, ale także nowe obowiązki

Jeszcze przed wejściem w życie tzw. tarczy antykryzysowej istniało wyłączenie stosowania przepisów prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w ograniczonych zakresie także ustawy o działalności leczniczej. Wyłączenie dotyczyło projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania – dokonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższe wynikało z tzw. specustawy koronawirusowej.

Tarza antykryzysowa (tarcza 1.0) znowelizowała specustawę koronawirusową i szereg innych ustaw. Z dniem 31 marca 2020 r. utrzymano powyższe przepisy, jednak sprecyzowano, że wyłączenia doznają nie tylko przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale także wydane na jej podstawie akty planistyczne.

W tarczy 1.0 z dniem 31 marca 2020 r. stworzono także obowiązek informowania właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej o prowadzeniu robót budowlanych i zmianie sposobu użytkowania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Informacja ma zawierać: rodzaj, zakres, sposób wykonywania robót, termin, dotychczasowy i planowany sposób użytkowania. 

Jeśli inwestycja zagraża życiu lub zdrowiu – organ wydaje decyzję określającą niezbędne zabezpieczenia, a decyzja taka jest natychmiastowo wykonalna.

Ponadto jeżeli prowadzenie robót budowlanych w związku z COVID-19 w normalnych warunkach wymagałoby uzyskania pozwolenia na budowę, inwestor musi zapewnić objęcie kierownictwa oraz nadzoru nad robotami przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.

W przypadku inwestycji rozpoczętych przed dniem wejścia w życie tarczy 1.0, czyli przed 31 marca 2020 r., inwestor musi następczo poinformować odpowiedni organ administracji architektoniczno – budowlanej o prowadzeniu robót lub zmianie sposobu użytkowania (w sposób wskazany wyżej). Nie przewidziano jednak obowiązku następczego objęcia budowy kierownictwem czy nadzorem przez odpowiednie osoby.

Zmiany wynikające z nowelizacji tarczy – tarcza 1.1 / tarcza 2.0

W piątek 17 kwietnia 2020 r. Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową 1.1 (lub tarczę 2.0 w zależności od nazewnictwa). Nowela w odniesieniu do większości przepisów weszła w życie 18 kwietnia 2020 r.

W noweli pojawiają się liczne rozwiązania w zakresie poszerzenia wsparcia dla przedsiębiorców, ale także przepisy z zakresu prawa budowlanego.

Nowela wprowadza regulacje odnoszące się bezpośrednio do masztów antenowych, tj. wprowadzenie nowej definicji przenośnego wolnostojącego masztu antenowego oraz zasad sytuowania takich masztów, np. zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, jeżeli budowa oddziałuje na obszar Natura 2000 lub dotyczy zabytku (inwestorem musi być przedsiębiorca telekomunikacyjny). Do budowy masztu można przystąpić po 3 dniach od zgłoszenia, a organ może w terminie 14 dni zgłosić sprzeciw (jedynie gdy budowa zagraża bezpieczeństwu). Podobnie przystąpienie do użytkowania odbywa się po zgłoszeniu.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii co do niektórych inwestycji wyłącza się także wymóg uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie (m.in. obiekty sportowe, budynki nauki, kultury, biurowce, budynki handlu, gastronomii, budynki przemysłowe – z wyjątkami).

Wyłączenie przepisów prawa budowlanego i innych ustaw co do projektowania, budowy itp. obiektów w związku z COVID-19 rozszerzono także na obiekty budowlane dotyczące utrzymania ciągłości działania istotnych usług, w szczególności w zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń zdrowotnych, energetyki, handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, porządku publicznego, obronności.

Z dniem 31 marca 2020 r. wstrzymano także bieg terminów w różnego rodzaju postępowaniach, jednak tarcza 1.1. wskazuje, że wstrzymanie nie dotyczy wskazanych w noweli czynności z zakresu wydawania aktów planistycznych, decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Poprzedni wpis dotyczący umów najmu dostępny jest tutaj.

Wpis dotyczący specjalnych rozwiązań w zakresie prawa budowlanego dostępny jest pod tym adresem.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Cyfryzacja procesu budowlanego

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Nowelizacja prawa budowlanego – przeniesienie pozwolenia na budowę

WEBINAR: Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – wpływ na roszczenia o wady lokali i części wspólnych w praktyce inwestyc...

Opłata planistyczna

Budowa domów do 70 m2 bez formalności lecz z dużą odpowiedzialnością Inwestora


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc